Quy định nước thải y tế QCVN 28-2010-BTNMT

QCVN 28:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và  Công  nghệ và  Vụ Pháp chế trình  duyệt và được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phạm vi điều chỉnh:

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số và các chất ô gây nhiễm trong nước thải y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh.

Đối tượng áp dụng:

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá  nhân liên quan đến hoạt động thải nước thải y tế ra môi trường

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
0938395254