Call: 093 839 5254 |
Info@caonguyenxanh.com | Sitemap
04/10/18
Quy định nước thải y tế QCVN 28-2010-BTNMT

QCVN 28:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và  Công  nghệ và  Vụ Pháp chế trình  duyệt và được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phạm […]

Xem thêm

Gọi ngay